بسم الله الرحمن الرحیم

صفحه اصلی > آرشیو > اضافه کردن آیتم جدید

نام فاکتور
نام مشتری
میتوانید شماره فاکتور را وارد کنید ، در غیر این صورت یک شماره 4 رقمی برای فاکتور در نظر گرفته خواهد شد
شماره انتخاب نام برند آخرین قیمت تاریخ آخرین قیمت تاریخ اضافه شدن
1 کلید اتوماتیک قابل تنظیم 3P , 25A , 16kA

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
2 کلید اتوماتیک قابل تنظیم 3P , 40A , 16kA

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
3 کلید اتوماتیک قابل تنظیم 3P , 63A , 16kA

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
4 کلید اتوماتیک قابل تنظیم 3P , 80A , 16kA

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
5 کلید اتوماتیک قابل تنظیم 3P , 100A , 16kA

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
6 کلید اتوماتیک قابل تنظیم 3P , 125A , 16kA

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
7 کلید اتوماتیک قابل تنظیم 3P , 160A , 16kA

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
8 کلید اتوماتیک قابل تنظیم 3P , 200A , 36kA

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
9 کلید اتوماتیک قابل تنظیم 3P , 250A , 36kA

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
10 کلید اتوماتیک قابل تنظیمP , 400A , 50kA 3

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
11 کلید اتوماتیک قابل تنظیمP , 630A , 50kA 3

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
12 کلید اتوماتیک قابل تنظیمP , 800A , 50kA 3

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
13 کلید اتوماتیک قابل تنظیمP , 1000A , 70kA 3

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
14 کلید اتوماتیک قابل تنظیمP , 1250A , 70kA 3

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
15 کلید اتوماتیک قابل تنظیمP , 1600A , 100kA 3

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
16 کلید اتوماتیک قابل تنظیمP , 100A , 36kA 3

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
17 کلید اتوماتیک قابل تنظیمP , 125A , 36kA 3

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
18 کلید اتوماتیک فیکس 3P , 16A , 16KA

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
19 کلید اتوماتیک فیکس 3P , 20A , 16KA

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
20 کلید اتوماتیک فیکس 3P , 25A , 16KA

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
21 کلید اتوماتیک فیکس 3P , 32A , 16KA

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
22 کلید اتوماتیک فیکس 3P , 40A , 16KA

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
23 کلید اتوماتیک فیکس 3P , 50A , 16KA

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
24 کلید اتوماتیک فیکس 3P , 63A , 16KA

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
25 کلید اتوماتیک فیکس 3P , 80A , 16KA

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
26 کلید اتوماتیک فیکس 3P , 100A , 16KA

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
27 کلید اتوماتیک فیکس 3P , 125A , 16KA

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
28 کلید اتوماتیک فیکس 3P , 160A , 16KA

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
29 LED چراغ سیگنال زرد

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
30 LED چراغ سیگنال قرمز

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
31 LED چراغ سیگنال سبز

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
32 کلید مینیاتوری B 1P 10KA 2 A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
33 کلید مینیاتوری B 1P 10KA 4 A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
34 کلید مینیاتوری B 1P 10KA 6 A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
35 کلید مینیاتوری B 1P 10KA 10A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
36 کلید مینیاتوری B 1P 10KA 16A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
37 کلید مینیاتوری B 1P 10KA 20A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
38 کلید مینیاتوری B 1P 10KA 25A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
39 کلید مینیاتوری B 1P 10KA 32A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
40 کلید مینیاتوری B 1P 10KA 40A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
41 کلید مینیاتوری B 1P 6 KA 50A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
42 کلید مینیاتوری B 1P 6 KA 63A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
43 کلید مینیاتوری B 1P+N 10KA 6 A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
44 کلید مینیاتوری B 1P+N 10KA 10A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
45 کلید مینیاتوری B 1P+N 10KA 16A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
46 کلید مینیاتوری B 1P+N 10KA 20A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
47 کلید مینیاتوری B 1P+N 10KA 25A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
48 کلید مینیاتوری B 1P+N 10KA 32A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
49 کلید مینیاتوری B 1P+N 10KA 40A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
50 کلید مینیاتوری B 1P+N 6 KA 50A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
51 کلید مینیاتوری B 1P+N 6 KA 63A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
52 کلید مینیاتوری B 2P 10KA 6 A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
53 کلید مینیاتوری B 2P 10KA 10A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
54 کلید مینیاتوری B 2P 10KA 16A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
55 کلید مینیاتوری B 2P 10KA 20A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
56 کلید مینیاتوری B 2P 10KA 25A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
57 کلید مینیاتوری B 2P 10KA 32A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
58 کلید مینیاتوری B 2P 10KA 40A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
59 کلید مینیاتوری B 2P 6 KA 50A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
60 کلید مینیاتوری B 2P 6 KA 63A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
61 کلید مینیاتوری B 3P 10KA 6 A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
62 کلید مینیاتوری B 3P 10KA 10A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
63 کلید مینیاتوری B 3P 10KA 16A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
64 کلید مینیاتوری B 3P 10KA 20A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
65 کلید مینیاتوری B 3P 10KA 25A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
66 کلید مینیاتوری B 3P 10KA 32A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
67 کلید مینیاتوری B 3P 10KA 40A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
68 کلید مینیاتوری B 3P 6 KA 50A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
69 کلید مینیاتوری B 3P 6 KA 63A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
70 کلید مینیاتوری B 3P+N 10KA 6A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
71 کلید مینیاتوری B 3P+N 10KA 10A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
72 کلید مینیاتوری B 3P+N 10KA 16A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
73 کلید مینیاتوری B 3P+N 10KA 20A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
74 کلید مینیاتوری B 3P+N 10KA 25A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
75 کلید مینیاتوری B 3P+N 10KA 32A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
76 کلید مینیاتوری B 3P+N 10KA 40A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
77 کلید مینیاتوری B 3P+N 6 KA 50A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
78 کلید مینیاتوری B 3P+N 6 KA 63A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
79 کلید مینیاتوری C 1P 10KA 0/5A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
80 کلید مینیاتوری C 1P 10KA 1 A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
81 کلید مینیاتوری C 1P 10KA 1/6A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
82 کلید مینیاتوری C 1P 10KA 2 A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
83 کلید مینیاتوری C 1P 10KA 4 A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
84 کلید مینیاتوری C 1P 10KA 6 A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
85 کلید مینیاتوری C 1P 10KA 10A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
86 کلید مینیاتوری C 1P 10KA 16A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
87 کلید مینیاتوری C 1P 10KA 20A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
88 کلید مینیاتوری C 1P 10KA 25A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
89 کلید مینیاتوری C 1P 10KA 32A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
90 کلید مینیاتوری C 1P 10KA 40A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
91 کلید مینیاتوری C 1P 6 KA 50A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
92 کلید مینیاتوری C 1P 6 KA 63A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
93 کلید مینیاتوری C 1P 15KA 80A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
94 کلید مینیاتوری C 1P 15KA 100A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
95 کلید مینیاتوری C 1P 15KA 125A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
96 کلید مینیاتوری C 1P+N 10KA 0/5A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
97 کلید مینیاتوری C 1P+N 10KA 1A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
98 کلید مینیاتوری C 1P+N 10KA 1/6A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
99 کلید مینیاتوری C 1P+N 10KA 2A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
100 کلید مینیاتوری C 1P+N 10KA 4A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
101 کلید مینیاتوری C 1P+N 10KA 6A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
102 کلید مینیاتوری C 1P+N 10KA 10A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
103 کلید مینیاتوری C 1P+N 10KA 16A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
104 کلید مینیاتوری C 1P+N 10KA 20A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
105 کلید مینیاتوری C 1P+N 10KA 25A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
106 کلید مینیاتوری C 1P+N 10KA 32A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
107 کلید مینیاتوری C 1P+N 10KA 40A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
108 کلید مینیاتوری C 1P+N 6KA 50A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
109 کلید مینیاتوری C 1P+N 6KA 63A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
110 کلید مینیاتوری C 2P 10KA 0/5A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
111 کلید مینیاتوری C 2P 10KA 1 A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
112 کلید مینیاتوری C 2P 10KA 1/6A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
113 کلید مینیاتوری C 2P 10KA 2 A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
114 کلید مینیاتوری C 2P 10KA 4 A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
115 کلید مینیاتوری C 2P 10KA 6 A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
116 کلید مینیاتوری C 2P 10KA 10A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
117 کلید مینیاتوری C 2P 10KA 16A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
118 کلید مینیاتوری C 2P 10KA 20A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
119 کلید مینیاتوری C 2P 10KA 25A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
120 کلید مینیاتوری C 2P 10KA 32A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
121 کلید مینیاتوری C 2P 10KA 40A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
122 کلید مینیاتوری C 2P 6 KA 50A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
123 کلید مینیاتوری C 2P 6 KA 63A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
124 کلید مینیاتوری C 2P 10 KA 63A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
125 کلید مینیاتوری C 3P 10KA 0/5A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
126 کلید مینیاتوری C 3P 10KA 1 A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
127 کلید مینیاتوری C 3P 10KA 1/6A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
128 کلید مینیاتوری C 3P 10KA 2 A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
129 کلید مینیاتوری C 3P 10KA 4 A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
130 کلید مینیاتوری C 3P 10KA 6 A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
131 کلید مینیاتوری C 3P 10KA 10A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
132 کلید مینیاتوری C 3P 10KA 13A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
133 کلید مینیاتوری C 3P 10KA 16A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
134 کلید مینیاتوری C 3P 10KA 20A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
135 کلید مینیاتوری C 3P 10KA 25A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
136 کلید مینیاتوری C 3P 10KA 32A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
137 کلید مینیاتوری C 3P 10KA 40A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
138 کلید مینیاتوری C 3P 6 KA 50A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
139 کلید مینیاتوری C 3P 6 KA 63A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
140 کلید مینیاتوری C 3P 15KA 80A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
141 کلید مینیاتوری C 3P 15KA 100A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
142 کلید مینیاتوری C 3P 15KA 125A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
143 کلید مینیاتوری C 3P+N 10KA 0/5A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
144 کلید مینیاتوری C 3P+N 10KA 1 A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
145 کلید مینیاتوری C 3P+N 10KA 1/6A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
146 C 3P+N 10KA 2 A کلید مینیاتوری

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
147 C 3P+N 10KA 4 A کلید مینیاتوری

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
148 C 3P+N 10KA 6 A کلید مینیاتوری

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
149 C 3P+N 10KA 10A کلید مینیاتوری

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
150 C 3P+N 10KA 16A کلید مینیاتوری

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
151 C 3P+N 10KA 20A کلید مینیاتوری

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
152 C 3P+N 10KA 25A کلید مینیاتوری

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
153 C 3P+N 10KA 32A کلید مینیاتوری

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
154 C 3P+N 10KA 40A کلید مینیاتوری

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
155 C 3P+N 10KA 50A کلید مینیاتوری

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
156 C 3P+N 6KA 50A کلید مینیاتوری

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
157 C 3P+N 6KA 63A کلید مینیاتوری

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
158 RCCB 1P+N AC 0.03 16 A کلید جریان نشتی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
159 RCCB 1P+N AC 0.03 25 A کلید جریان نشتی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
160 RCCB 1P+N A 0.03 25 A کلید جریان نشتی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
161 RCCB 1P+N AC 0.03 32 A کلید جریان نشتی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
162 RCCB 1P+N AC 0.03 40 A کلید جریان نشتی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
163 RCCB 1P+N AC 0.03 63 A کلید جریان نشتی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
164 RCCB 1P+N AC 0.03 80 A کلید جریان نشتی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
165 RCCB 1P+N AC 0.03 100A کلید جریان نشتی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
166 RCCB 1P+N AC 0.5 16A کلید جریان نشتی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
167 RCCB 1P+N AC 0.5 63A کلید جریان نشتی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
168 RCCB 3P+N AC 0.03 16 A کلید جریان نشتی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
169 RCCB 3P+N AC 0.03 25 A کلید جریان نشتی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
170 RCCB 3P+N AC 0.03 32 A کلید جریان نشتی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
171 RCCB 3P+N AC 0.03 40 A کلید جریان نشتی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
172 RCCB 3P+N AC 0.03 50 A کلید جریان نشتی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
173 RCCB 3P+N AC 0.03 63 A کلید جریان نشتی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
174 RCCB 3P+N AC 0.03 80 A کلید جریان نشتی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
175 RCCB 3P+N AC 0.03 100A کلید جریان نشتی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
176 RCCB 3P+N B 0.03 25 A کلید جریان نشتی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
177 کنتاکتور 9A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
178 کنتاکتور 12A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
179 کنتاکتور 16A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
180 کنتاکتور 18A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
181 کنتاکتور 25A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
182 کنتاکتور 32A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
183 کنتاکتور 40A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
184 کنتاکتور 50A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
185 کنتاکتور 65A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
186 کنتاکتور 75A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
187 کنتاکتور 85A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
188 کنتاکتور 100A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
189 کنتاکتور 115A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
190 کنتاکتور 130A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
191 کنتاکتور 150A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
192 کنتاکتور 185A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
193 کنتاکتور 225A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
194 کنتاکتور 265A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
195 کنتاکتور 300A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
196 کنتاکتور 400A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
197 کنتاکتور 500A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
198 کنتاکتور 630A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
199 کنتاکتور 800A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
200 کنتاکتور خازنی CNNK 12KVAR 11

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
201 کنتاکتور خازنی CNNK 15KVAR 11

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
202 کنتاکتور خازنی CNNK 20KVAR 10

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
203 کنتاکتور خازنی CNNK 25KVAR 10

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
204 کنتاکتور خازنی CNNK 30KVAR 10

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
205 کنتاکتور خازنی تیپ بزرگ 00 CNKM 40KVAR

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
206 کنتاکتور خازنی 10 CNNK 40KVAR

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
207 کنتاکتور خازنی تیپ بزرگ 22 CNKM 40KVAR

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
208 کنتاکتور خازنی تیپ بزرگ 00 CNKM 50KVAR

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
209 کنتاکتور خازنی CNNK 50KVAR 10

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
210 کنتاکتور خازنی تیپ بزرگ 22 CNKM 50 KVAR

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
211 کنتاکتور خازنی تیپ بزرگ 10 CNNK 60 KVAR

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
212 کنتاکتور خازنی CNNK 60 KVAR 22

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
213 کنتاکتور خازنی تیپ بزرگ 22 CNKM 60 KVAR

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
214 CP LPC 2/5kVAR 440V 50HZ خازن سیلندری خشک

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
215 CP LPC 3kVAR 440V 50HZ خازن سیلندری خشک

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
216 CP LPC 4kVAR 440V 50HZ خازن سیلندری خشک

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
217 CP LPC 5kVAR 440V 50HZ خازن سیلندری خشک

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
218 CP LPC 10kVAR 440V 50HZ خازن سیلندری خشک

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
219 CP LPC 12/5kVAR 440V 50HZ خازن سیلندری خشک

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
220 CP LPC 15kVAR 440V 50HZ خازن سیلندری خشک

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
221 CP LPC 20kVAR 440V 50HZ خازن سیلندری خشک

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
222 CP LPC 25kVAR 440V 50HZ خازن سیلندری خشک

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
223 CP LPC 30kVAR 440V 50HZ خازن سیلندری خشک

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
224 CP LPC 40kVAR 440V 50HZ خازن سیلندری خشک

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
225 CP LPC 50kVAR 440V 50HZ خازن سیلندری خشک

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
226 کلید شستی ، استپ اضطراری ، ســاد ه ، سـر قارچـی ، بدون کنتاکت

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
227 کـلید استپ اضطراری ، قفل شو چرخشی ، سـر قارچی ، بدون کنتاکت

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
228 TM 40 6.3-10.0 CNN9-CNN40 رله حرارتی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
229 TM 40 8.0-12.5 CNN9-CNN40 رله حرارتی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
230 TM 40 10.0-16.0 CNN9-CNN40 رله حرارتی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
231 TM 40 12.5-20.0 CNN9-CNN40 رله حرارتی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
232 TM 40 16.0-25.0 CNN9-CNN40 رله حرارتی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
233 TM 40 22.0-30.0 CNN9-CNN40 رله حرارتی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
234 TM 40 28.0-38.0 CNN9-CNN40 رله حرارتی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
235 TRM 75-60 25-40 CNM45-CNM50 رله حرارتی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
236 TRM 75-60 32-50 CNM45-CNM50 رله حرارتی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
237 TRM 75-60 40-57 CNM45-CNM50 رله حرارتی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
238 TRM 75-60 50-63 CNM45-CNM50 رله حرارتی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
239 TRM 75-N90 57-70 CNN80-CNN100 رله حرارتی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
240 TRM 75-N90 63-80 CNN80-CNN100 رله حرارتی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
241 TRM 75-110 25-40 CNM75-CNM110 رله حرارتی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
242 TRM 75-110 32-50 CNM75-CNM110 رله حرارتی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
243 TRM 75-110 40-57 CNM75-CNM110 رله حرارتی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
244 TRM 75-110 50-63 CNM75-CNM110 رله حرارتی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
245 TRM 75-110 57-70 CNM75-CNM110 رله حرارتی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
246 TRM 75-110 63-80 CNM75-CNM110 رله حرارتی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
247 كلید حرارتي MPCB MSP0 (0/4-0/6) 0/6A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
248 كلید حرارتي MPCB MSP0 (0/6- 1 ) 1 A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
249 كلید حرارتي MPCB MSP0 (1 - 1/6 ) 1/6A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
250 كلید حرارتي MPCB MSP0 (1/6-2/4) 2/4A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
251 كلید حرارتي MPCB MSP0 (2/4 - 4 ) 4A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
252 كلید حرارتي MPCB MSP0 ( 4 - 6 ) 6A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
253 كلید حرارتي MPCB MSP0 ( 6 - 10) 10A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
254 كلید حرارتي MPCB MSP0 (10 - 16) 16A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
255 كلید حرارتي MPCB MSP0 (14 - 20) 20A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
256 كلید حرارتي MPCB MSP0 (18 - 25) 25A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
257 كلید حرارتي MPCB MSP1 (22 - 32 ) 32A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
258 كلید حرارتي MPCB MSP1 (28 - 40 ) 40A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
259 كلید حرارتي MPCB MSP1 (36 - 52 ) 52A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
260 switch disconnector LBS 160 3P کلید گردان قدرت یکطرفه

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
261 switch disconnector LBS 250 3P کلید گردان قدرت یکطرفه

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
262 switch disconnector LBS 400 3P کلید گردان قدرت یکطرفه

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
263 switch disconnector LBS 630 3P کلید گردان قدرت یکطرفه

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
264 switch disconnector LBS 800 3P کلید گردان قدرت یکطرفه

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
265 switch disconnector LBS 1000 3P کلید گردان قدرت یکطرفه

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
266 switch disconnector LBS 1250 3P کلید گردان قدرت یکطرفه

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
267 switch disconnector LBS 1600 3P کلید گردان قدرت یکطرفه

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
268 switch disconnector LBS 2000 3P کلید گردان قدرت یکطرفه

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
269 switch disconnector LBS 2500 3P کلید گردان قدرت یکطرفه

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
270 Switch disconnector LBS 160 4P کلید گردان قدرت یکطرفه

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
271 Switch disconnector LBS 250 4P کلید گردان قدرت یکطرفه

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
272 switch disconnector LBS 400 4P کلید گردان قدرت یکطرفه

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
273 Switch disconnector LBS 630 4P کلید گردان قدرت یکطرفه

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
274 switch disconnector LBS 800 4P کلید گردان قدرت یکطرفه

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
275 switch disconnector LBS 1250 4P کلید گردان قدرت یکطرفه

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
276 switch disconnector LBS 1600 4P کلید گردان قدرت یکطرفه

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
277 switch disconnector LBS 2500 4P کلید گردان قدرت یکطرفه

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
278 Cam switch CS 32A 1P کلید گردان

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
279 Cam switch CS 80A 1P کلید گردان

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
280 Cam switch CS 16A 1P کلید گردان روکار

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
281 Cam switch CS 25A 1P کلید گردان روکار

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
282 Cam switch CS 16A 2P کلید گردان روکار

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
283 Cam switch CS 25A 2P کلید گردان روکار

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
284 Cam switch CS 10A 3P کلید گردان روکار

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
285 Cam switch CS 25A 3P کلید گردان روکار

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
286 Cam switch CS 10A 4P کلید گردان روکار

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
287 Cam switch CS 32A 1P کلید گردان روکار استپ اضطراری

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
288 Cam switch CS 40A 1P کلید گردان روکار استپ اضطراری

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
289 2A D فیوز فشنگی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
290 4A D فیوز فشنگی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
291 6A D فیوز فشنگی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
292 10A D فیوز فشنگی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
293 16A D فیوز فشنگی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
294 20A D فیوز فشنگی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
295 25A D فیوز فشنگی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
296 35A D فیوز فشنگی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
297 50A D فیوز فشنگی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
298 63A D فیوز فشنگی

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
299 كلید فیوز افقي 8M8-M ا 3P 160A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
300 كلید فیوز افقي 10M10-M ا 3P 250A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
301 كلید فیوز افقي 10M10-M ا 3P 400A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
302 فیوز سیلندری 8 Gg اA1

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
303 فیوز سیلندری 8 Gg اA2

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
304 فیوز سیلندری 8 Gg اA4

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
305 فیوز سیلندری 8 Gg اA6

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
306 فیوز سیلندری 8 Gg اA8

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
307 فیوز سیلندری 8 Gg اA10

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
308 فیوز سیلندری 8 Gg اA12

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
309 فیوز سیلندری 8 Gg اA16

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
310 فیوز سیلندری 8 Gg اA20

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
311 فیوز سیلندری 8 Gg اA25

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
312 فیوز سیلندری10 Gg اA0.5

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
313 فیوز سیلندری10 Gg اA1

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
314 فیوز سیلندری10 Gg اA2

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
315 فیوز سیلندری10 Gg اA4

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
316 فیوز سیلندری10 Gg اA6

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
317 فیوز سیلندری10 Gg اA8

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
318 فیوز سیلندری10 Gg اA10

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
319 فیوز سیلندری10 Gg اA12

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
320 فیوز سیلندری10 Gg اA16

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
321 فیوز سیلندری10 Gg اA20

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
322 فیوز سیلندری10 Gg اA25

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
323 فیوز سیلندری10 Gg اA32

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
324 فیوز سیلندری14 Gg اA2

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
325 فیوز سیلندری14 Gg اA4

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
326 فیوز سیلندری14 Gg اA6

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
327 فیوز سیلندری14 Gg اA8

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
328 فیوز سیلندری14 Gg اA10

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
329 فیوز سیلندری14 Gg اA12

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
330 فیوز سیلندری14 Gg اA16

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
331 فیوز سیلندری14 Gg اA20

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
332 فیوز سیلندری14 Gg اA25

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
333 فیوز سیلندری14 Gg اA32

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
334 فیوز سیلندری14 Gg اA40

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
335 فیوز سیلندری14 Gg اA50

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
336 فیوز سیلندری22 Gg اA16

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
337 فیوز سیلندری22 Gg اA20

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
338 فیوز سیلندری22 Gg اA25

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
339 فیوز سیلندری22 Gg اA32

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
340 فیوز سیلندری22 Gg اA40

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
341 فیوز سیلندری22 Gg اA50

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
342 فیوز سیلندری22 Gg اA63

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
343 فیوز سیلندری22 Gg اA80

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
344 فیوز سیلندری22 Gg اA100

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
345 FuseVV 7,2kV 2A 50N 192 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
346 FuseVV 7,2kV 4A 50N 192 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
347 FuseVV 7,2kV 6A 50N 192 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
348 FuseVV 7,2kV 10A 50N 192 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
349 FuseVV 7,2kV 16A 50N 192 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
350 FuseVV 7,2kV 20A 50N 192 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
351 FuseVV 7,2kV 25A 50N 192 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
352 FuseVV 7,2kV 32A 50N 192 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
353 FuseVV 7,2kV 40A 50N 192 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
354 FuseVV 7,2kV 50A 50N 192 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
355 FuseVV 7,2kV 63A 50N 192 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
356 FuseVV 7,2kV 80A 50N 192 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
357 FuseVV 7,2kV 100A 50N 192 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
358 FuseVV 7,2kV 125A 50N 192 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
359 FuseVV 7,2kV 160A 50N 192 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
360 FuseVV 7,2kV 2A 50N 292 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
361 FuseVV 7,2kV 4A 50N 292 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
362 FuseVV 7,2kV 6A 50N 292 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
363 FuseVV 7,2kV 10A 50N 292 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
364 FuseVV 7,2kV 16A 50N 292 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
365 FuseVV 7,2kV 20A 50N 292 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
366 FuseVV 7,2kV 25A 50N 292 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
367 FuseVV 7,2kV 32A 50N 292 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
368 FuseVV 7,2kV 40A 50N 292 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
369 FuseVV 7,2kV 50A 50N 292 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
370 FuseVV 7,2kV 63A 50N 292 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
371 FuseVV 7,2kV 80A 50N 292 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
372 FuseVV 7,2kV 100A 50N 292 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
373 FuseVV 7,2kV 125A 50N 292 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
374 FuseVV 7,2kV 160A 50N 292 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
375 FuseVV 7,2kV 200A 50N 292 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
376 FuseVV 7,2kV 250A 50N 292 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
377 FuseVV 7,2kV 80A 50N 442 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
378 FuseVV 7,2kV 100A 50N 442 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
379 FuseVV 7,2kV 125A 50N 442 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
380 FuseVV 7,2kV 160A 50N 442 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
381 FuseVV 7,2kV 200A 50N 442 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
382 FuseVV 7,2kV 250A 50N 442 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
383 FuseVV 7,2kV 315A 50N 442 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
384 FuseVV 12kV 2A 50N 292 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
385 FuseVV 12kV 4A 50N 292 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
386 FuseVV 12kV 6A 50N 292 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
387 FuseVV 12kV 10A 50N 292 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
388 FuseVV 12kV 16A 50N 292 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
389 FuseVV 12kV 20A 50N 292 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
390 FuseVV 12kV 25A 50N 292 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
391 FuseVV 12kV 32A 50N 292 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
392 FuseVV 12kV 40A 50N 292 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
393 FuseVV 12kV 50A 50N 292 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
394 FuseVV 12kV 63A 50N 292 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
395 FuseVV 12kV 80A 50N 292 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
396 FuseVV 12kV 100A 50N 292 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
397 FuseVV 12kV 125A 50N 292 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
398 FuseVV 12kV 160A 50N 292 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
399 FuseVV 12kV 2A 50N 192 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
400 FuseVV 12kV 4A 50N 192 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
401 FuseVV 12kV 6A 50N 192 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
402 FuseVV 12kV 10A 50N 192 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
403 FuseVV 12kV 16A 50N 192 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
404 FuseVV 12kV 20A 50N 192 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
405 FuseVV 12kV 25A 50N 192 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
406 FuseVV 12kV 32A 50N 192 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
407 FuseVV 12kV 40A 50N 192 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
408 FuseVV 12kV 50A 50N 192 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
409 FuseVV 12kV 2A 50N 442 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
410 FuseVV 12kV 4A 50N 442 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
411 FuseVV 12kV 6A 50N 442 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
412 FuseVV 12kV 10A 50N 442 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
413 FuseVV 12kV 16A 50N 442 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
414 FuseVV 12kV 20A 50N 442 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
415 FuseVV 12kV 25A 50N 442 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
416 FuseVV 12kV 32A 50N 442 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
417 FuseVV 12kV 40A 50N 442 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
418 FuseVV 12kV 50A 50N 442 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
419 FuseVV 12kV 63A 50N 442 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
420 FuseVV 12kV 80A 50N 442 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
421 FuseVV 12kV 100A 50N 442 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
422 FuseVV 12kV 125A 50N 442 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
423 FuseVV 12kV 160A 50N 442 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
424 FuseVV 12kV 200A 50N 442 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
425 FuseVV 12kV 160A 50N 537 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
426 FuseVV 12kV 200A 50N 537 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
427 FuseVV 12kV 250A 50N 537 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
428 FuseVV 24kV 2A 50N 442 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
429 FuseVV 24kV 4A 50N 442 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
430 FuseVV 24kV 6A 50N 442 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
431 FuseVV 24kV 10A 50N 442 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
432 FuseVV 24kV 16A 50N 442 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
433 FuseVV 24kV 20A 50N 442 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
434 FuseVV 24kV 25A 50N 442 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
435 FuseVV 24kV 32A 50N 442 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
436 FuseVV 24kV 40A 50N 442 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
437 FuseVV 24kV 50A 50N 442 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
438 FuseVV 24kV 63A 50N 442 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
439 FuseVV 24kV 80A 50N 442 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
440 FuseVV 24kV 100A 50N 442 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
441 FuseVV 24kV 125A 50N 442 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
442 FuseVV 24kV 2A 50N 292 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
443 FuseVV 24kV 4A 50N 292 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
444 FuseVV 24kV 6A 50N 292 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
445 FuseVV 24kV 10A 50N 292 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
446 FuseVV 24kV 16A 50N 292 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
447 FuseVV 24kV 20A 50N 292 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
448 FuseVV 24kV 25A 50N 292 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
449 FuseVV 24kV 32A 50N 292 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
450 FuseVV 24kV 40A 50N 292 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
451 FuseVV 24kV 50A 50N 292 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
452 FuseVV 24kV 63A 50N 292 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
453 FuseVV 24kV 2A 50N 537 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
454 FuseVV 24kV 4A 50N 537 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
455 FuseVV 24kV 6A 50N 537 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
456 FuseVV 24kV 10A 50N 537 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
457 FuseVV 24kV 16A 50N 537 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
458 FuseVV 24kV 20A 50N 537 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
459 FuseVV 24kV 25A 50N 537 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
460 FuseVV 24kV 32A 50N 537 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
461 FuseVV 24kV 40A 50N 537 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
462 FuseVV 24kV 50A 50N 537 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
463 FuseVV 24kV 63A 50N 537 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
464 FuseVV 24kV 80A 50N 537 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
465 FuseVV 24kV 100A 50N 537 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
466 FuseVV 24kV 125A 50N 537 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
467 FuseVV 24kV 160A 50N 537 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
468 FuseVV 36 kV 2A 50N 537 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
469 FuseVV 36 kV 4A 50N 537 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
470 FuseVV 36 kV 6A 50N 537 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
471 FuseVV 36 kV 10A 50N 537 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
472 FuseVV 36 kV 16A 50N 537 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
473 FuseVV 36 kV 20A 50N 537 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
474 FuseVV 36 kV 25A 50N 537 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
475 FuseVV 36 kV 32A 50N 537 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
476 FuseVV 36 kV 40A 50N 537 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
477 FuseVV 36 kV 50A 50N 537 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
478 FuseVV 36 kV 63A 50N 537 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
479 FuseVV 36 kV 2A 50N 442 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
480 FuseVV 36 kV 4A 50N 442 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
481 FuseVV 36 kV 6A 50N 442 فیوز فشار متوسط

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
482 موتورکلیداتوماتیک MO2 250AC 230-240V

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
483 موتورکلیداتوماتیک MO2 630AC 100-240V

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
484 موتورکلیداتوماتیک MO2 800-1000AC 100-240V

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
485 موتورکلیداتوماتیک MO2 1250-1600AC 230-240V

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
486 کـلید استپ اضطراری، قفل شو کشویی، سر قارچی با قالپاق ، بدون کنتاکت

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
487 کلید شستی دوبل سفید - استپ استارت ساده ، بدون کنتاکت ، بدون چراغ

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
488 کلید شستی دوبل مشکی ، استپ استارت ساده ، بدون کنتاکت

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
489 کلید شستی قرمز ، سرتخت ، بدون کنتاکت ، چراغ خور

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
490 کلید شستی سبز ، سرتخت ، بدون کنتاکت ، چراغ خور

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
491 کلید شستی دوبل مشکی ، استپ استارت ، بدون کنتاکت ، چراغ خور

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
492 کلید شستی سبز - لوله ای باکالیتی - استارت - NO - اCOMPACT

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
493 کلید شستی قرمز - لوله ای باکالیتی - استپ - NC -اCOMPACT

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
494 کلید شستی قرمز - لوله ای باکالیتی -2 کنتاکت -NO+NC-اCOMPACT

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
495 کلید 2 حالته )1-0( سلکتوری بدون کنتاکت )30 درجه( غیرقابل برگشت

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
496 کلید 2 حالته )1-0( سلکتوری بدون کنتاکت )30 درجه( قابل برگشت

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
497 کلید3حالته )2-0-1( سلکتوری بدون کنتاکت ) 30 درجه( غیرقابل برگشت

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
498 کلید3 حالته )2-0-1 (سلکتوری بدون کنتاکت ) 30 درجه( قابل برگشت

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
499 کلید کنتاکت استارت NO

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
500 کلید کنتاکت استپ NC

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
501 DC B 1P 6KA 6 A کلید مینیاتوری

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
502 DC B 1P 6KA 10A کلید مینیاتوری

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
503 DC B 1P 6KA 16A کلید مینیاتوری

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
504 DC B 1P 6KA 20A کلید مینیاتوری

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
505 DC B 1P 6KA 25A کلید مینیاتوری

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
506 DC B 1P 6KA 32A کلید مینیاتوری

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
507 RC C 1P 10KA 25A کلید مینیاتوری فرمان پذیر

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
508 RC C 1P 10KA 32A کلید مینیاتوری فرمان پذیر

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
509 RC C 1P 10KA 40A کلید مینیاتوری فرمان پذیر

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
510 RC C 1P 10KA 50A کلید مینیاتوری فرمان پذیر

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
511 RC C 1P 10KA 63A کلید مینیاتوری فرمان پذیر

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
512 کلید خشک ایزولاتور SV 1P 16 A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
513 کلید خشک ایزولاتور SV 1P 25 A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
514 کلید خشک ایزولاتور SV 1P 40 A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
515 کلید خشک ایزولاتور SV 1P 63 A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
516 کلید خشک ایزولاتور SV 1P 80 A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
517 کلید خشک ایزولاتور SV 1P 100A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
518 کلید خشک ایزولاتور SV 1P 125A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
519 کلید خشک ایزولاتور SV 2P 16 A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
520 کلید خشک ایزولاتور SV 2P 25 A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
521 کلید خشک ایزولاتور SV 2P 40 A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
522 کلید خشک ایزولاتور SV 2P 63 A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
523 کلید خشک ایزولاتور SV 2P 80 A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
524 کلید خشک ایزولاتور SV 2P 100A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
525 کلید خشک ایزولاتور SV 2P 125A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
526 کلید خشک ایزولاتور SV 3P 16 A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
527 کلید خشک ایزولاتور SV 3P 25 A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
528 کلید خشک ایزولاتور SV 3P 40 A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
529 کلید خشک ایزولاتور SV 3P 63 A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
530 کلید خشک ایزولاتور SV 3P 80 A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
531 کلید خشک ایزولاتور SV 3P 100A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
532 کلید خشک ایزولاتور SV 3P 125A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
533 کلید خشک ایزولاتور SV 4P 16 A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
534 کلید خشک ایزولاتور SV 4P 25 A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
535 کلید خشک ایزولاتور SV 4P 40 A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
536 کلید خشک ایزولاتور SV 4P 63 A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
537 کلید خشک ایزولاتور SV 4P 80 A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
538 کلید خشک ایزولاتور SV 4P 100A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
539 کلید خشک ایزولاتور SV 4P 125A

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
540 کنتاکت كمكي کلید جریان نشتی RCCB NO + NC

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
541 RCBO KZS آ 1M 10KA AC/C ( FN ) 16اA 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
542 RCBO KZS آ 1M 10KA AC/C ( FN ) 25اA 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
543 RCBO KZS آ 1M 10KA AC/C( FN ) 32اA 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
544 RCBO KZS آ 1M 10KA AC/C( FN ) 40اA 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
545 RCBO KZS آ 1M 6 KA A / C (1P+N) 6اA 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
546 RCBO KZS آ 1M 6 KA A / C(1P+N) 10اA 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
547 RCBO KZS آ 1M 6 KA A / C(1P+N) 16اA 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
548 RCBO KZS آ 1M 6 KA A / C (1P+N) 20اA 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
549 RCBO KZS آ 1M 6 KA A / C (1P+N) 25اA 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
550 RCBO KZS آ1P+N 2M 10KA A / B 6اA 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
551 RCBO KZS آ1P+N 2M 10KA A / B 10اA 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
552 RCBO KZS آ1P+N 2M 10KA A / B 16اA 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
553 RCBO KZS آ1P+N 2M 10KA A / B 20اA 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
554 RCBO KZS آ1P+N 2M 10KA A / B 25اA 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
555 RCBO KZS آ 1P+N 2M 10KA A / B 32اA 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
556 RCBO KZS آ1P+N 2M 10KA A / B 40اA 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
557 RCBO KZS آ1P+N 2M 10KA A / C 6ا A 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
558 RCBO KZS آ1P+N 2M 10KA A / C 10اA 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
559 RCBO KZS آ1P+N 2M 10KA A / C 16اA 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
560 RCBO KZS آ1P+N 2M 10KA A / C 20اA 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
561 RCBO KZS آ1P+N 2M 10KA A / C 25اA 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
562 RCBO KZSآ 1P+N 2M 10KA A / C 32اA 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
563 RCBO KZS آ1P+N 2M 10KA A / C 40اA 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
564 RCBO KZS آ1P+N 2M 10KA A / B 40اA 0/1 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
565 RCBO KZS آ2P 3M 10KA A / B 16اA 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
566 RCBO KZS آ2P 3M 10KA A / B 25اA 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
567 RCBO KZS آ2P 3M 10KA A / C 16اA 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
568 RCBO KZS آ2P 3M 10KA A / C 25اA 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
569 RCBO KZS آ3P 4M 10KA AC/C 6ا A 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
570 RCBO KZS آ3P 4M 10KA AC/C 10اA 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
571 RCBO KZS آ3P 4M 10KA AC/C 16اA 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
572 RCBO KZS آ3P 4M 10KA AC/C 20اA 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
573 RCBO KZS آ3P 4M 10KA AC/C 25اA 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
574 RCBO KZS آ3P 4M 10KA AC/C 32اA 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
575 RCBO KZS آ3P+N 4M 10KA AC/C 6ا A 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
576 RCBO KZS آ3P+N 4M 10KA AC/C 10اA 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
577 RCBO KZS آ3P+N 4M 10KA AC/C 16اA 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
578 RCBO KZS آ3P+N 4M 10KA AC/C 20اA 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
579 RCBO KZS آ3P+N 4M 10KA AC/C 25اA 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
580 RCBO KZS آ3P+N 4M 10KA AC/C 32اA 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
581 RCBO KZS آ3P+N 4M 10KA A / B 6ا A 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
582 RCBO KZS آ3P+N 4M 10KA A / B 10اA 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
583 RCBO KZS آ3P+N 4M 10KA A / B 16اA 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
584 RCBO KZS آ3P+N 4M 10KA A / B 20اA 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
585 RCBO KZS آ3P+N 4M 10KA A / B 25اA 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
586 RCBO KZS آ3P+N 4M 10KA A / B 32اA 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
587 RCBO KZS آ3P+N 4M 10KA A / C 6ا A 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
588 RCBO KZS آ3P+N 4M 10KA A / C 10اA 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
589 RCBO KZS آ3P+N 4M 10KA A / C 16اA 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
590 RCBO KZS آ 3P+N 4M 10KA A / C 20اA 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
591 RCBO KZS آ3P+N 4M 10KA A / C 25اA 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11
592 RCBO KZS آ 3P+N 4M 10KA A / C 32اA 0/03 کلید جریان نشتی تركیبي

brand

0 1399/08/11 1399/08/11